Schuldhulpverlening

Een minnelijke schuldsaneringsregeling biedt de mogelijkheid om schulden op te lossen door te onderhandelen met schuldeisers.

Dit traject verloopt in een aantal stappen, die hier weergegeven worden.

1. Aanmelding

Tijdens de aanmelding, dit is meestal het eerste contact, wordt kort uw hulpvraag vast gelegd en wordt er informatie verzameld die nodig is voor het intakegesprek en/of de crisisinterventie.

Crisisinterventie is bedoeld voor het afwenden van een crisissituatie, zoals bijvoorbeeld:
  • aanzegging tot woningontruiming;
  • aanzegging tot afsluiting van gas, elektriciteit, water.

Indien een van deze situaties, of een andere spoedeisende situatie, van toepassing is, worden er maatregelen getroffen om te proberen de crisissituatie af te wenden.

2. Intake

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag vastgesteld en de persoonlijke situatie in beeld gebracht. Die informatie wordt geanalyseerd op basis waarvan een persoonlijk plan van aanpak wordt geschreven.

Soms is er alleen informatie en advies nodig om zelfstandig een oplossing te kunnen bereiken.

3. Stabilisatie

Het stabilisatietraject is bedoeld om evenwicht te brengen en te houden in de inkomsten en uitgaven. De inkomsten worden gemaximaliseerd, de uitgaven tot een minimum beperkt. De beslagvrije voet wordt gegarandeerd.

Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de reguliere vaste lasten elke maand kunnen worden betaald, er een vast bedrag aan leefgeld beschikbaar is en de schulden niet verder oplopen.

In deze fase wordt ook flankerende hulpverlening ingezet, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, budgetbeheer of beschermingsbewind.

4. Schulden oplossen

Schulden oplossen kan op verschillende manieren.

1.  100% Betaling
Betalingsregelingen betekent dat er met de schuldeiser(s) wordt afgesproken in hoeveel termijnen de schuld volledig wordt afgelost.

Herfinanciering is bedoeld om de druk van aflossingen te verminderen door het verlagen van rente en verlengen van de looptijd. Met een nieuw krediet worden alle andere schulden betaald. Er blijft dan nog één schuld over die in termijnen wordt afgelost. Naast het verminderen van de druk, wordt de situatie ook overzichtelijker, omdat er nog maar één schuldeiser over blijft.

2. Schuldregeling

Als schulden niet (meer) helemaal afgelost kunnen worden, of er wordt voorzien dat dit op korte termijn niet meer kan, is er sprake van een problematische schuldsituatie. Er kan dan een schuldsaneringsregeling worden ingezet. Dat gaat als volgt.

  • De schulden worden opgenomen in een schuldoverzicht;
  • De afloscapaciteit wordt berekend, waaruit blijkt hoeveel er beschikbaar is voor aflossing van schulden;
  • Door de afloscapaciteit af te zetten tegen de totale schuldenlast, wordt duidelijk hoeveel procent van de totale schuldenlast betaald kan worden;
  • Aan de schuldeisers wordt voorgesteld het berekende percentage van hun vordering af te lossen, met de vraag of ze het restant willen kwijtschelden nádat ze het afgesproken bedrag hebben ontvangen;
  • Als alle schuldeisers hieraan meewerken, is er een geslaagd minnelijk traject;
  • Er wordt afgelost zoals afgesproken, waarna het restant door de schuldeisers kwijt gescholden wordt.

Schuldbemiddeling betekent dat u 36 maanden lang elke maand al uw inkomsten boven uw vrij te laten bedrag (VTLB) aflost. Aan het einde wordt het gespaarde geld verdeeld onder de schuldeisers.

Saneringskrediet betekent dat u een lening afsluit om uw schuldeisers meteen het bedrag van de afkoopsom te kunnen betalen. Deze lening lost u in termijnen af.

Deze schuldsaneringsregeling is een vrijwillig traject. De schuldeisers zijn dus niet verplicht om akkoord te gaan met een afkoopsom.

3. Wsnp en dwangakkoord

Als uw schuldeisers niet vrijwillig willen meewerken, is het mogelijk om naar de rechter te stappen. Er kan dan gevraagd worden om de schuldeiser te dwingen mee te werken. Dat kan op twee manieren.

Dwangakkoord, betekent dat de rechter gaat beoordelen of de schuldeiser terecht niet heeft meegewerkt aan de minnelijke schuldregeling. Er wordt een verzoekschrift Wsnp opgesteld waaruit blijkt hoe de minnelijke schuldregeling is verlopen.

De rechter kan de weigerende schuldeiser dwingen alsnog mee te werken. Het verzoekschrift Wsnp hoeft dan niet verder behandeld te worden en kan ingetrokken worden. Als de rechter vindt dat de schuldeiser gelijk heeft in zijn weigering, dan wordt het dwangakkoord afgewezen en kan het verzoekschrift Wsnp verder in behandeling worden genomen.

Wsnp, betekent dat onder toezicht van de rechter-commissaris van de rechtbank een schuldregeling gaat plaatsvinden. Dit is vergelijkbaar met de gewone schuldregeling. De schulden worden geïnventariseerd, er wordt geld gespaard voor de betaling van de schulden en aan het einde van de 36 maanden wordt het gespaarde geld verdeeld onder de schuldeisers. Het grote verschil is dat de schuldeisers nu verplicht moeten meewerken. Ze mogen niet weigeren.

In de Wsnp krijgt u een bewindvoerder die onder toezicht van de rechter-commissaris de schuldregeling uitvoert en controleert of u zich aan de regels van de schuldsanering houdt. Deze bewindvoerder kan aanvullende eisen stellen op allerlei gebieden, zoals fulltime werken of vrijwilligerswerk verrichten, een goedkopere woning zoeken, uw eigendomswoning verkopen en vermogen ten gelde maken. Deze bewindvoerder heeft als taak zo veel mogelijk geld te verzamelen voor aflossing van de schulden.

Meer informatie hierover onder “Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen – Wsnp”.

5. Onoplosbare schulden?

Wij zijn van mening dat er geen onoplosbare schulden zijn.

Toch is het soms nodig dat er eerst andere zaken worden opgelost, voordat er een schuldsaneringsregeling kan worden gestart. In die periode is goede begeleiding van belang om de maatschappelijke positie niet verder te laten verslechteren. Het bestaansminimum wordt gewaarborgd en er wordt gewerkt aan een toekomstige duurzame oplossing van de schuldenproblematiek.

Dit noemt men “Duurzame financiële dienstverlening” en wordt in beginsel niet gezien als een oplossing voor schulden. Toch laat de praktijk zien dat het mogelijk is tijdens dit traject betaalafspraken met de schuldeisers te maken, of een dwangakkoord te vragen.

Op zijn eigen manier kan ook dit traject een oplossing zijn voor een problematische schuldsituatie.