Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen – Wsnp

De wettelijke schuldsaneringsregeling – Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), kan ingezet worden op het moment dat het niet mogelijk is gebleken om schulden in der minne (dus buiten de rechter om) op te lossen.

Aan de rechter  kan dan gevraagd worden om de wettelijke schuldsaneringsregeling uit te spreken. De schuldeisers worden dan gedwongen om mee te werken.

De belangrijkste zaken die u moet weten hebben wij voor u op een rij gezet:

Verzoek toelating Wsnp
Er wordt voor u een verzoek opgesteld en ingediend om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Voor het slagen van de schuldsaneringsregeling bent u zelf verantwoordelijk. Er wordt van u een actieve houding verwacht bij het naleven van de hieronder genoemde verplichtingen.
Dit betekent dat u zelf actie moet nemen bij het oplossen van problemen, of zelf hulp moet zoeken als dat niet lukt.

Duur
De rechtbank bepaalt hoe lang de wettelijke schuldsaneringsregeling duurt. Normaal gesproken duurt de schuldsaneringsregeling drie jaar (36 maanden). Bij bijzondere omstandigheden kan dit verlengd worden naar vijf jaar.

Strafzaken
U moet de rechter vertellen over strafzaken waarbij u betrokken bent. Als u door de strafrechter bent veroordeeld dient u dit – ook als er niet naar wordt gevraagd – op de toelatingszitting aan de rechter te melden. Dit geldt voor bijvoorbeeld openstaande boetes, opgelegde (voorwaardelijke) gevangenisstraf, een taakstraf, een ontnemingsvordering of een schadevergoeding. Ook dient u het te melden als u een dagvaarding of een kennisgeving verdere vervolging heeft ontvangen, of als u verwacht gedagvaard te worden in een strafzaak.

WSNP-Bewindvoerder en rechter-commissaris
Als de rechtbank u tot de schuldsanering toelaat, benoemt de rechtbank een WSNP-bewindvoerder en een rechter-commissaris. De bewindvoerder controleert of u uw verplichtingen in de schuldsanering nakomt. Ook beheert de bewindvoerder de boedelrekening waarop de aflossing voor de schulden wordt gestort. U kunt bij de bewindvoerder alleen terecht met vragen over uw schuldsanering. De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. De bewindvoerder brengt regelmatig verslag uit aan de rechter-commissaris.

Beschermingsbewind en WSNP-bewindvoerder
Als u onder beschermingsbewind bent gesteld, dan blijft dit ook zo tijdens de schuldsaneringsregeling. Als u wordt toegelaten tot de WSNP, betekent dit dat er twee bewindvoerders zijn. De beschermingsbewindvoerder gaat over al uw geldzaken. De WSNP-bewindvoerder gaat alleen over uw schulden.

Postblokkade
Bij het begin  van de schuldsanering wordt dertien maanden lang een postblokkade op uw adres gelegd. Al uw post gaat dan eerst naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder maakt afspraken met u over het doorsturen of ophalen van de post. Houdt u er rekening mee dat de postblokkade vertraging kan opleveren in de postbezorging.

Registratie WSNP
De toelating tot de schuldsanering en het einde ervan worden in het Centraal Insolventieregister (CIR) en in de Staatscourant geplaatst. Zo hebben al uw schuldeisers de mogelijkheid om te zien dat u tot de WSNP bent toegelaten en kunnen zij hun vordering indienen bij de bewindvoerder. Schuldeisers die hun vordering niet, of te laat, indienen, krijgen geen betaling aan het einde van de schuldsanering. Ook mogen zij niets meer bij u verhalen, mits de vordering is ontstaan vóór de datum waarop u tot de schuldsanering bent toegelaten.

Beslag
Zodra u bent toegelaten tot de schuldsaneringsregeling komt een eventueel beslag op uw inkomen te vervallen.

Bezittingen/vermogen
Uw normale spullen in huis mag u gewoon houden. U mag tijdens de schuldsaneringsregeling geen goederen verkopen of weg geven. De bewindvoerder kan uw eigen huis of spullen van waarde, zoals waardevol schilderij, een caravan of auto, verkopen. Als u de auto nodig heeft voor uw werk, kan er in overleg met de bewindvoerder afspraken worden gemaakt over hoe de waarde van de auto in de boedel afgedragen kan worden. Al uw vermogen wordt ten gelde gemaakt en in de boedel gestort.

Schulden
Tijdens de schuldsaneringsregeling mag u niet aflossen aan uw oude schulden die in de schuldsanering vallen. De vaste lasten zoals huur, gas en elektra, verzekeringen etc. moeten op tijd betaald worden. U mag geen nieuwe schulden maken!

Informatieplicht
U moet de bewindvoerder direct alle informatie geven waar om gevraagd wordt. Daarnaast moet u zélf de bewindvoerder informatie geven waarvan u weet of denkt dat deze belangrijk is voor de schuldsanering. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen in uw geld zaken, gezin of woonsituatie. U bent verplicht om de aanwijzingen van de bewindvoerder op te volgen.

Arbeids- en sollicitatieverplichting
Tijdens de schuldsanering heeft u een arbeidsplicht. U moet zich inspannen om zo veel mogelijk geld te verdienen voor uw schuldeisers. als u samen in de schuldsanering zit, geldt dit voor u zelf en ook voor uw partner.

Als u meerderjarige inwonende kinderen heeft die niet meer naar school gaan, geldt dit ook voor deze kinderen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren in uw woonlasten. Uw kinderen hoeven niet af te lossen aan uw schulden.

De arbeidsplicht betekent dat u fulltime (dat is 36 uur per week) moet werken of beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Als u geen betaald werk heeft, moet u wekelijks schriftelijk solliciteren. De bewijzen van uw sollicitaties moet u bij de bewindvoerder aanleveren. Ook moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf en bij verschillende uitzendbureaus. Alleen in bijzondere omstandigheden kan de rechter-commissaris u een vrijstelling van de sollicitatieplicht geven. als u werk hebt, moet u uw uiterste best doen om uw werk te houden.

Vrij te laten bedrag (VTLB)
De bewindvoerder berekent uw vrij te laten bedrag en de rechter-commissaris geeft hier zijn goedkeuring aan. Dit is het bedrag dat u maandelijks mag houden om van te leven en waarvan u uw (vaste) lasten moet betalen. Alles wat u per maand méér aan inkomsten krijgt, moet u in de schuldsanering aflossen. Bijvoorbeeld, u verdient € 1.300,- en uw vrij te laten bedrag (VTLB) is € 1.100,- dan moet u elke maand € 200,- aflossen.

Uw lasten zoals huur, ziekenfondspremie, energie en boodschappen moet u allemaal betalen van de € 1.100,- die u mag houden. Krijgt u zorgtoeslag en/of huurtoeslag, dan mag u dat ook houden. Uw maandelijkse toeslagen hoeft u niet af te dragen aan de boedel.

Krijgt u nog toeslagen nabetaald over een periode van vóór de WSNP, dan moet u die wel aan de boedel afdragen. Als later blijkt dat u méér toeslagen krijgt dan moet uw VTLB opnieuw berekend worden en kan er een verschil zijn in wat u moet aflossen. Uw bewindvoerder zal dit dan met u bespreken.

Auto van de zaak
Als u een auto van de zaak heeft, moet u een verklaring van geen privé gebruik van deze auto hebben of zo snel mogelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Een kopie hiervan moet u aan uw bewindvoerder geven. Zolang u een fiscale bijtelling heeft in verband met privé gebruik van deze auto, dient u het financiële nadeel aan de boedel te vergoeden zo lang de schuldsaneringsregeling van kracht is.

Schone lei – einde van de WSNP
Als u de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling  goed nakomt, krijgt u aan het einde de “schone lei”. Dit betekent dat u niet langer verplicht kunt worden om uw schulden te betalen.

Als u de verplichtingen niet goed nakomt, kan de schuldsanering beëindigd worden zonder schone lei. Uw schulden moeten dan wel nog betaald worden.

De “schone lei” geldt niet voor alle schulden. Studieschulden en schulden uit strafbare feiten moet u (na afloop van de schuldsanering)  wél nog betalen.

Meer informatie vind u op Bureau WSNP.