Basisopleiding Schuldhulpverlener NEN 8048-I en 8048-II

Inhoud opleiding

Studiedag  1

 • Inleiding schuldhulp

Introductie over het ontstaan van schuldhulpverlening. Verschillende soorten schulden en wanneer is er sprake van een problematische schuld. Wat is het doel van schuldhulpverlening en op welke wijzen kan dit doel bereikt worden.

 • Wet- en regelgeving

Met welke wet- en regelgeving heeft de schuldhulpverlener te maken. Hoe moet deze wetgeving geïnterpreteerd en toegepast worden. Onder andere Recofa rekenmethode, beslag- en executierecht, wettelijke incassokosten, AVG enzovoorts.

 • Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Wat is de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) en aan welke vereisten moet worden voldaan om hier een beroep op te kunnen doen. Onder andere; toelichting smal en breed moratorium, voorlopige voorziening, dwangakkoord en hardheidsclausule.

Studiedag  2

 • Schuldhulpverlening als proces.

Hoe ziet het proces van schuldhulpverlening eruit en hoe kan er zo efficiënt en effectief mogelijk worden gewerkt. Kaders en maximale doorlooptijden.

 • Verschillende vormen van financiële hulpverlening

Budgetcoaching, budgetbeheer, beschermingsbewind, curatele, schuldhulpverlening en WSNP. Wat is het verschil tussen deze vormen van financiële hulpverlening en waar overlappen ze elkaar. Wat mag er bij een combinatie van elkaar verwacht worden.

 • Aanmeld- en intake fase

Aanmelding, intake, informatie & advies, crisisinterventie. Lokale, regionale en landelijke afspraken om een crisis af te wenden. Juridische mogelijkheden om een crisis af te wenden.

 • Ken je grenzen

Waar stopt mijn taak als schuldhulpverlener en hoe kan ik de klant goed verwijzen. Samenwerking met andere disciplines om verloop van traject te versoepelen.

Studiedag 3

 • Stabilisatie

Maximaliseren van inkomen, minimaliseren van vaste lasten. Opstellen van begroting en in kader brengen van te verwachten (juridische) events die het proces kunnen beïnvloeden. Plan van aanpak opstellen en hierop afstemmen. Methoden pijnlijke bezuinigingen bespreekbaar te maken met klant en positief resultaat te boeken.

 • Inkomensondersteunende voorzieningen

Welk inkomen is vatbaar voor schuldeisers/schuldsanering en wat niet. Welke voorzieningen zijn beschikbaar om kosten af te dekken.

Studiedag  4

 • Aflosmogelijkheden

Beslagvrije voet, Recofa rekenmethode, vrij te laten bedrag (VTLB) en afloscapaciteit. Maximaal haalbare aflossing met bescherming van zowel de belangen van de klant als de schuldeiser.

 • Mogelijkheden voor minnelijke oplossingen

Herfinanciering, 100% betalingsregeling, schuldbemiddeling, schuldsanering, duurzame  financiële dienstverlening en dwangakkoord. Opstellen betaalplan en het doen van betaalvoorstellen. Verhogen slagingskans middels dwangakkoord.

Studiedag  5

 • Communicatie met derden

Hoe om te gaan met verschillende soorten schuldeisers en diens belangen. Manieren om schuldeisers te motiveren mee te werken aan het traject. Maatregelen bij onwelwillende of onredelijke schuldeisers.

 • Nazorg

Beoordelen van de behoeften van de klant die tijdens het traject mogelijk veranderen. Basis en aanvullende nazorg.

Studiedag  6

 • Samenvatten

Herhalen van alle lesstof van dag 1 t/m 5. Individuele begeleiding bij individuele aandachtspunten.

Studiedag  7 en 8

 • Gesprekstechnieken

Op welke wijze kan informatie verworven worden en hoe geef ik vorm aan het intakegesprek. Gedragsverandering en motivational interviewing. Do’s en dont’s bij het saneringsklaar maken van de klant. Maximale zelfredzaamheid en hoe hiaten af te dekken. Slecht nieuws gesprekken. Persoonlijke belangen van de klant afstemmen tegen mogelijkheden binnen schuldsanering. Diverse gesprekstechnieken om informatie te verzamelen, grenzen te stellen en problematiek in beeld te krijgen. Zelfreflectie en (eigen) valkuilen.

 • Examentraining assessment

Gespreksoefening met acteurs.

Studiedag  9

 • Examentraining

Oefenvragen, MC en  casus.

KOSTEN

€ 2.349,-  inclusief lunch & lesmaterialen.

Locaties : Utrecht en Maastricht

Data : 5 oktober 2018 (Utrecht) en 12 oktober 2018 (Maastricht)

Minimaal aantal deelnemers : 8

Maximaal aantal deelnemer : 16

KIWA :

aanmelding basisopleiding schuldhulpverlener